Yhteystiedot, säännöt ja ohjeet

Bjursin Vaunuilijat ry

 

Puh. 040 511 6283

Bjursintie 198
10270 Barösund

Y-tunnus: 2592466-4

Rek.nro: 210.267

Yritystili: FI95 5780 5520 0397 89

BIC: OKOYFIHH

 

 

Hallituksen puheenjohtaja

Satu Heino

satu.heino59@outlook.com

 

Varapuheenjohtaja

Tuomas Rytkönen

 

Laskutus

Keiju Heino

bjurs.rahastonhoitaja@outlook.com

 

Liittymislomake

Ajo-ohjeet

Ajetaan Jorvaksentietä Inkoon kirkonkylän ohi. Kilometripylvään 59 km kohdalla käännytään oikealle Inkoon satamaan. Tätä tietä ajetaan n. 1.5 km ja käännytään oikealle Fagervikiin 8 km. Fagervikista vasemmalle Barösundiin n. 7 km. Barösundin lossin jälkeen suoraan mäen päällä oleva viitta ohjaa ulkoilualuelle.

Koordinaatit

59° 57' 6"N, 23° 53' 5"E

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Bjursin Vaunuilijat ja kotipaikka on Vantaa.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vantaalaisten ulkoilu-, retkeily-, matkailu-, ravitsemus- ja virkistyspalveluita. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 1. perustetun yhdistyksen tarkoitus on turvata vaunualueen säilyminen sekä ulkoilualueen toimintojen jatkuminen.
 1. tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Vantaan kaupungilta Bjursin ulkoilualuetta tai muuta vastaavaa ulkoilu-, matkailu- ja virkistyskäyttöön soveltuvaa aluetta ja huolehtii sen kunnossapidosta, hoitamisesta ja kehittämisestä.
 1. yhdistys voi tehdä esityksiä ja aloitteita alueen virkistys-, ulkoilu- ja matkailutarpeiden kehittämiseksi ja tuottaa alueen käyttäjille valistus- ja tiedotusmateriaalia.
 1. yhdistys voi järjestää alueen käyttäjille ulkoilu-, virkistys- ja juhlatapahtumia.
 1. toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä alueen käyttäjiltä käyttö-, osallistumis- ja jäsenmaksuja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja myyjäisiä sekä harjoittaa pienimuotoista myynti- ja vuokraustoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

 

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset (esim. talkoot), joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

 

6§ YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.   

   

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostitse. 

 

11§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

     

      12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

************************************************************

ISÄNNÄN TOIMISTOAJAT 1.5.–30.9.

- PERJANTAI KLO 18:00- 19:00

- LAUANTAI KLO 11:00- 12:00

- SUNNUNTAI KLO 11:00- 12:00

 

ISÄNNÄN TOIMISTOAJAT 1.10.–30.4.

- SUNNUNTAI KLO 11:00- 12:00

 

Puhelinpäivystys muina aikoina klo 08–21.

Jos toimistolla ei ole isäntä paikalla,

soita p. 040 511 6283.

 

Kun tulet alueelle, ilmoittaudu toimistolla.

Ilmoita epäkohdista isännälle.

**********************************************************

 

ULKOILUALUEEN KÄYTTÄJÄN OHJEET

Bjursin ulkoilualueen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vantaalaisten ulkoilu-, retkeily-, matkailu- ja virkistyspalveluita. Estämättä kuitenkaan muilta paikkakunnilta saapuvia henkilöitä käyttämästä samoja palveluita.

Jäsenet

Yhdistykseen liittyvät jäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun sekä jäsenmaksun. Jäsenmaksu oikeuttaa yhteen vuosipaikkaan, liittymis- ja jäsenmaksuja ei voi siirtää toiselle. Maksuja ei palauteta, mikäli jäsen lähtee alueelta tai aiheuttaa omalla toiminnallaan alueelta poistamisen.

Saapuminen alueelle

Alueelle saavuttaessa: matkailuvaunulla, matkailuautolla tai teltalla on välittömästi ilmoittauduttava alueen ISÄNNÄLLE  p. 040 511 6283.

Autoilla liikkuminen alueella

Vaunu-alueilla on voimassa 20 km/h nopeusrajoitus. Bjursintiellä on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus.

Tarpeetonta ajelua alueella tulee välttää klo 23:00-07:00 välisenä aikana.

Oleskelu alueella

Ulkoilualueella on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja. Jokainen majoittuja on velvollinen pitämään oman majoituspaikkansa siistinä. Kaikki jätteet on koottava niitä varten varattuihin paikkoihin. Alueella on suojeltava luontoa niin, ettei puita, eikä istutuksia vahingoiteta tarpeettomasti. Alueen laitteistojen, saunojen, pesutilojen ja laiturien käytössä on noudatettava hallituksen / isännän antamia ohjeita. Pysyvää ja kiinteää osoitetta, henkikirjoja ei voi siirtää alueelle alueen käyttötarkoituksesta johtuen.

Kausimaksut

Kausimaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Kausi- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen. Näistä paikoista tehdään kirjallinen sopimus Bjursin Vaunuilijat ry:n kanssa.

Isännällä on koko isäntävuoron ajan nollatoleranssi, alkoholin tai muiden huumavien aineiden käyttö isäntävuoron aikana on kielletty. Isäntä saa varoituksen, mikäli huomataan isännän olevan humalassa. Vakuutus ei korvaa mikäli vahinko on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Isäntävelvoite pitää sisällään kullekin alueelle sovitut asiat, kuten esimerkiksi saunojen lämmityksen ja siivouksen, päivystyksen valvojan toimistolla, huoltorakennuksen siivouksen, ulkokäymälöiden siivouksen, rantojen siisteyden, ym.

Hankkiessasi maksetun sijaisen tekemään isäntävuorosi, vastuu on kuitenkin henkilollä kenen vuoro oikeasti on, ellei kyse ole vuoron vaihdosta.

Alueen käyttäjän vastuu

Turvaväli on matkailuajoneuvosta ja teltasta 4 m toiseen vaunuun.

Vaunu / ajoneuvo tulee olla siirrettävissä tarvittaessa. Yhdistys edellyttää, että alueella olevat asuntovaunut/asuntoautot ovat rekisterissä. Kaasulaitteet on huollettu ja koeponnistettu ja sammuttimet ovat lainmukaisesti tarkastettuina. Asuntovaunussa/autossa on hyvä olla myös sammutuspeite. Sähköpaikoilla tulee olla säädösten mukainen sähköjohto vaunusta sähkötolppaan.

Tulenteko

Avotulenteko on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla grillipaikoilla.

Häiritsevä toiminta

Ulkoilualueella ei saa äänenkäytöllä tai muulla häiritsevällä toiminnalla häiritä muita alueella oleskelevia. Klo 23:00-07:00 on alueella hiljaisuus, jolloin kaikki äänekäs toiminta on kiellettyä. Julkisten kokousten, huvitilaisuuksien pitäminen ja kaikenlainen kaupustelu on ilman lupaa kielletty. Alueella ei saa esiintyä päihtyneenä.

Saunavuorot

1.6.- 15.8. maksuton lenkkisauna on keskiviikkoisin. Muina aikoina voi saunan varata vuorossa olevalta valvojalta. Tilaussauna on varattavissa 60 minuutin jaksoin. Tilaussaunavuorot ovat maksullisia. Vuoronvaihtoajat ovat saunan ilmoitustaululla. Saunojat vastaavat itse saunan lämpimänä pysymisestä.

Veneet

Veneiden säilytys vain yhdistyksen osoittamilla venepaikoilla, jotka ovat maksullisia. Yhdistyksen omat veneet on merkitty yhdistyksen tarralla. Vuokrattavista veneistä peritään hinnaston mukainen maksu. Pelastusveneen käyttö muuten kuin HÄTÄTAPAUKSESSA on ehdottomasti kielletty.

Lemmikkieläimet

Koirat ja muut lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Lemmikkien uittaminen merkityillä uimarannoilla on kielletty. Lemmikkien jätökset on korjattava ja toimitettava roska-astiaan.

Telttailu

Telttailu on sallittu siihen varatulla alueella. Telttailusta peritään hinnaston mukainen maksu.

Leikkikenttä

Leikkikentän säännöt (laadittu Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7§:n perusteella)
Leikkikenttää koskee alueen hiljaisuusajat 23:00-07:00.
Leikkikentällä tai sen kalusteissa havaituissa puutteista tulee ilmoittaa välittömästi isännälle kirjallisesti. Lasten valvonnasta leikkikentällä huolehtivat aina vanhemmat tai huoltajat (laki 361/1983 1§). Yhtenäisenä tavoitteenamme on turvallinen leikkiympäristö lapsille.

Jätehuolto

Grillialueilla sijaitsevat roska-astiat eivät ole talousjätteille, jokainen huolehtii omat talousjätteensä valvojan toimiston vieressä oleviin Molok - syväsäiliöihin.

Kemiallisen Wc:n tyhjennys sekä talousvedet vain niille osoitettuihin pisteisiin.

Tiskaus

Tiskipöydät ovat huoltorakennuksessa.

Tiskaaminen juoksevalla vedellä on kielletty.

Yksityinen omaisuus

Asuntovaunut, asuntoautot, teltat, veneet, peräkärryt ym. yksityinen omaisuus on sijoitettava niille varatuille paikoille. Sopimuksen päättyessä ko. omaisuus on poistettava alueelta tai varastoitava hallituksen/isännän osoittamaan paikkaan. Luvattomasti alueelle varastoitu yksityinen omaisuus siirretään yhdistyksen hallituksen toimesta omistajan kustannuksella niille varattuun paikkaan. Yhdistyksellä on oikeus laskuttaa asukkaalta siivouksesta aiheutuneet kulut.

Alueella ei ole varsinaista talvi kunnossapitoa 1.10.-30.4. välisenä aikana. Yhdistys ei vastaa liukastumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Bjursin Vaunuilijat ry ei vastaa varkauden johdosta tai muulla tavalla hukkaan joutuneesta omaisuudesta.

Löytötavarat on jätettävä vuorossa olevalle isännälle.

****************************************************************************************************

Anvisningar för dem som använder området

 

När man anländer till området: med husvagn, husbil eller tält ska man genast anmäla sig till områdets VÄRD tfn 040 511 6283.

I området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Onödigt körande i området ska undvikas mellan kl. 23:00 och 07:00.

Vistelse i området

I friluftsområdet ska iakttas god ordning, snygghet och god sed. Varje inkvarterad är skyldig att hålla den egna inkvarteringsplatsen i snyggt och städat skick. Allt avfall ska samlas på de platser som har reserverats för detta ändamål. Naturen i området ska skyddas, så att inte träd eller planteringar skadas i onödan. När man använder områdets utrustning, bastur, tvättutrymmen och bryggor ska man följa styrelsens/värdens anvisningar. En permanent och fast adress (som uppges i mantalslängden) kan inte flyttas till området på grund av användningsändamålet. 

Att göra upp eld

Att göra upp öppen eld är tillåtet endast på de grillplatser som reserverats för detta ändamål. 

Störande verksamhet

I friluftsområden får man inte föra oljud eller på något annat sätt störa andra som vistas i området. Mellan klockan 23:00–07:00 är det tyst i området och då är all högljudd verksamhet förbjuden. Det är förbjudet att hålla offentliga möten och nöjesevenemang utan tillstånd, liksom att idka försäljning av olika slag. Man får inte uppträda berusad i området. 

Sällskapsdjur

Hundar och andra sällskapsdjur ska hållas kopplade. Det är förbjudet att låta sällskapsdjur simma på markerade badstränder. Sällskapsdjurens efterlämningar ska städas bort och sättas i ett sopkärl.

Tältning

Tältning är tillåten i de områden som reserverats för ändamålet. För tältningen tas en avgift ut enligt en prislista. 

Avfallshantering

De sopkärl som finns på grillområdena är inte avsedda för hushållsavfall, utan var och en ser till att det egna hushållsavfallet placeras i de Molokbehållare som finns bredvid övervakarens kontor.

Kemiska wc:n och hushållsvatten töms endast vid de punkter som anvisats för detta. 

Diskning

Diskborden finns i servicebyggnaden.

Det är förbjudet att diska under rinnande vatten. 

Privat egendom

Husvagnar, husbilar, tält, båtar, släpvagnar och liknande privat egendom ska placeras på de platser som reserverats för dessa. Efter att avtalet upphört ska egendomen i fråga avlägsnas från området eller magasineras på en plats som styrelsen eller värden anvisar. Privat egendom som magasinerats i området utan tillstånd flyttas av föreningens styrelse på ägarens räkning till den plats som reserverats för dessa. Föreningen har rätt att fakturera invånare för städkostnader som uppkommer.

Området har inget egentligt vinterunderhåll under tiden 1.10–30.4. Föreningen ansvarar inte för skador som orsakas av halka. 

Bjursin Vaunuilijat ry ansvarar inte för egendom som stulits eller på något annat sätt förlorats.  

Hittegods ska lämnas till den värd som har jour.

***************************************************************************************************

Instructors for visitors

 

When arriving on the spot with a trailer, RV (recreational vehicle) or tent, immediately register with the PARK MANAGER, tel. 040 511 6283.

The speed limit in the area is 30 km/ h. Please avoid unnecessary driving in the area from 23:00 to 07:00

Staying in the area

You must adhere to order, cleanliness and good manners during your stay in the outdoor recreational area. Each visitor is obliged to keep their own place of accommodation clean. Collect and put all trash into places reserved for them. Preserve nature; avoid unnecessary harm to trees and plantings. Management’s/park manager's instructions must be applied to using the equipment, saunas, washrooms, and docks in the area. You cannot transfer a permanent and fixed address or population register to the area due to its purpose of use.

Open fire

Open fires are only allowed in designated barbeque places.

Disturbance

It is forbidden to use such voice or other acts that disturb others in the area. All loud activities are forbidden from 23:00 to 07:00. Public meetings, recreational events and all kind of hawking are forbidden without specific permission.  No persons under intoxicants allowed.

Pets

Keep animals and other pets on leash. Pets are not allowed to swim on designated beaches. You must collect pet waste and place it in a trash can.

Camping

Camping is allowed only in designated areas. Camping is subject to a charge, compliant with the pricelist.

Waste management

Trash cans located in the barbeque area are not meant for household waste; everybody shall take their own household waste to the Molok containers beside the supervisor’s office.

Empty chemical WCs and household water only in the points designated.

Washing the dishes

Sinks are in the maintenance building.

Washing the dishes with running water is forbidden.

Personal assets

Leave trailers, RVs, tents, boats, and other similar personal assets in the places designated for them. Remove the assets in question at the termination of agreement or store them in a place specified by the management/park manager. Personal assets stored in the area without authorization will be transferred by the association's management at the owner's expense to places designated for them. The association is entitled to charge the customer for cleaning costs.

 

The area has no actual winter management from October 1 to April 30. The association is not responsible for costs arising to slipping.

 

Bjursin Vaunuilijat ry is not responsible for stolen or otherwise lost assets.

Leave lost and found items with the park manager on duty.